Svētruna

15.03.2015

 

“Vīri pēc Dieva gribas” – Elmārs Pļaviņš

 


 

Salamana pamācības 3:26
26 Jo Tas Kungs ir tavs patvērums, Viņš pasargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā.
 
 

Kādus mūs uzlūko?

 

Fragments no Edvīna Luīsa Kola grāmatas „Stipri vīri grūtos laikos”

„Vakar man bija saruna ar kādu satrauktu tēvu, kura meita iziet pie vīra – cilvēka, kurš noliedz Kristu. Kā kristīgās koledžas absolvente viņa savu izvēli pamatoja ar vārdiem, ka „visi neprecētie vīrieši kristieši ir ņuņņas”. Jauni vīrieši ir pasaules un masu mārketinga ietekmēti izšķērdēt savu dzīvotspēju ar jutekliskām un pašapmierinošām iekārēm. Mums nevajadzētu brīnīties, ka viņi nespēj stāties pretī mainīgās pasaules spiedienam” (18. lpp.).

 

„Pasaulē ir vajdzība pēc stipriem, vīrišķīgiem vīriem un nevis vīriešiem – ņuņņām. Mums ir vajadzīgi vīri, kuri ir stipri savā vīrišķībā, tādi, kas var pacelties jebkurā situācijā un ietekmēt tautas. Katrs, kurš domā, ka Bībele ir veca grāmata, nedomā reāli. Nav šodien nekā aktuālāka pasaulē par drukāto Dieva- Radītāja Vārdu. Kāda gan vēl gudrība var līdzināties Dieva gudrībai?” (19. lpp.).

 

1. Būt līderim – sekot Kristum.

 

Apustuļu darbi 20:28-30
28 Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.
29 Es zinu, ka pēc manas aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pulku.
30 No jūsu pašu vidus celsies vīri, ačgārnības runādami, lai aizrautu mācekļus sev līdzi.
 
 

Kā kļūt vīrišķīgākam?

 

2. Fiziskā atbildība.

 

Efeziešiem 5:28
28 Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu.
 

Pētera 1. vēstule 3:7
7 Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.
 

3. Materiālā atbildība.

 

Mozus grāmata 3:17-18
17 Un cilvēkam Viņš sacīja: “Tā kā tu esi klausījis savas sievas balsij un esi ēdis no šī koka, par kuru Es tev pavēlēju, sacīdams: tev nebūs no tā ēst, – lai zeme ir nolādēta tevis dēļ; tev, smagi strādājot, būs maizi ēst visas sava mūža dienas.
18 Un cilvēkam Ērkšķus un dadžus lai tā tev dod, no lauka augiem tev būs pārtikt.
 

4. Finansiālā atbildība.

 

Mateja evaņģēlijs 6:33
33 Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.
 

Salamana pamācības 11:24-25
24 Viens labprāt piešķir no savas mantas citam, un tomēr viņam arvienu vairāk krājas; kāds cits ir sīksts pārlieku un tomēr kļūst arvienu nabagāks.
25 Dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un, kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts.
 

5. Emocionālā atbildība.

 

Salamana pamācības 10:31-32
31 Taisno mute pauž gudrību, bet viltnieku mēle tiks izdeldēta.
32 Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes vārdi stāsta aplamības.
 
 

Kā spēt kontrolēt savas emocijas?

 

Kolosiešiem 3:12-13
12 Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā,
13 ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.
 
 

Kā pieaugt?

 

1. Uzticoties Dievam.

 

Jekaba vēstule 4:7
7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums;
 

2. Atbrīvojies no saviem elkiem.

 

Kolosiešiem 3:5
5 Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība.
 

3. Dzīvot Svētā Gara piepildīts.

 

Romiešiem 8:13
13 jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit.
 

Romiešiem 8:1
1 Tad nu tiem, kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.
 
 

Svētrunas nedarīs tevi brīvu, bet Dieva patiesība darīs tevi brīvu.

(no Edvīna Luisa Kola grāmatas „Stipri vīri grūtos laikos”, 2004)

 
 

8.03.2015

 

“Ietekme bez spiediena un viltības” – Elmārs Pļaviņš

 


 

Pētera 1. vēstule 3:1-7
1 Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti,
2 redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi.
3 Jūsu rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā tērpjaties,
4 bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā – tas ir Dievam dārgs.
5 Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas paklausīgas saviem vīriem,
6 kā Sāra bija paklausīga Ābrahāmam, saukdama viņu par kungu; par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem draudiem.
7 Tāpat, vīri, sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.
 

1. Dievs sievieti radīja tā, lai viņa būtu maksimāli laimīga.

2. Kā sieviete tā vīrietis ir nolikts tā, lai vislabāk varētu valdīt ar tiem instrumentiem, kas dots.

 

1. Mozus grāmata. 1:27-28
27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.
28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: “Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi.”
 

3. Grēks, kas maina…

 

1. Mozus grāmata. 3:16
16 Sievai Viņš sacīja: “Vairodams Es vairošu tavas sāpes un tavu radību mokas – sāpēs tev būs bērnus dzemdēt; un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi.”
 

4. Vēlme iegūt lietas ar viltu, izmantojot savu varu un teikšanu nepareizā virzienā.

5. Mozus sieva – Sāra, Jēkaba Māte, Jānim galvu nocirta dēļ sievietes, Eliju vajāja ķēniņa sieva,…

 

6. Pilnvērtīgu dzīvi.

7. Gudrību.

8. Pazemību, uzticēšanos.

9. Skaistumu, pievilcību.

 
 

1.03.2015

 

“Cik liels ir mans Dievs” – Juris Komels

 


 

Jesaja 40:12-31
12 Kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar savām rokām? Kas saņēmis zemes pīšļus traukā un kalnus nosvēris ar svariem un pakalnus rokas svaru kausā?
13 Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā apjomu, un kas bijis Viņa padoma devējs?
14 Pie kā Viņš meklējis padomu, ka tas Viņam būtu mācījis gudrību un Viņam rādījis pareizo ceļu, Viņam devis atziņu un Viņu vadījis patiesības ceļā?
15 Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās Viņam ir kā puteklītis svaru kausā! Salas Viņam ir kā smilšu grauds, ko Viņš paceļ!
16 Libānā nepietiek malkas, un tajā esošā zvēru daudzuma ir par maz dedzināmam upurim Tam Kungam.
17 Visas tautas ir it kā nekas Viņa priekšā, un kā neko Viņš tās arī neatzīst un neievēro.
18 Ar ko jūs salīdzināsit Dievu, un kur jūs atradīsit Viņam ko līdzīgu?
19 Taču ne kādu elku tēlu? To amatnieks darinājis, un zeltkalis to pārklājis ar zeltu un tam piestiprinājis sudraba važiņas.
20 Kam tāds upuris nav pa spēkam, tas izvēlas koku, kas nesatrūd, un meklē veiklu meistaru, lai tas viņam darina tēlu, kas nešķobītos.
21 Vai tad jūs to nezināt? Vai tad jūs to neesat dzirdējuši? Vai tad jums jau no paša sākuma tas nav pasludināts? Vai tad jūs vēl neesat sapratuši, ko zemes pamati māca?
22 Viņš ir tas, kas sēž augstībā pār zemi, un tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņi. Viņš ir tas, kas izklāj debesis kā segu un tās izpleš kā dzīvojamu telti.
23 Viņš pazemo dižciltīgos un zemes valdniekiem liek nokļūt nožēlojamā stāvoklī.
24 Tikko iedēstīti, tie vēl centās zemē iesakņoties, kā tos jau skar Viņa dvaša, un tie nokalst, viesulis tos izputina kā pelus.
25 “Kam jūs Mani pielīdzināsit, ka Es tam būtu līdzīgs?” jautā Svētais.
26 Paceliet savas acis uz debesīm un raugait: kas to visu radījis? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visus sauc vārdā pēc Sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena.
27 Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā: mans ceļš ir Tam Kungam apslēpts, manu tiesu Dievs neievēro?
28 Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama.
29 Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.
30 Jaunekļi piekūst un pagurst, un jauni vīri sabrūk,
31 bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.

 
 

15.02.2015

 

“Ticība – kā nosacījums Dieva darbam” – Elmārs Pļaviņš

 


 

1. Ticība darbojas

 

Ebr. 11:28-31
28 Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu.
29 Ticībā viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka.
30 Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt.
31 Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūkus.

 

A. Atzīt Dieva spēku Pieņemt Dieva valdīšanu

 

Мt. 28:18-20
18 Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
19 Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.
20 Tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”

 

B. Paklausīt Dieva Vārdam

C. Uzticēties Dieva darbam un Viņa dotajiem rezultātiem

 

2. Ticība atver durvis Dieva darbam

 

Ebr. 4:15-16
15 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.
16 Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.

 

A. Prioritāte Dievam un Dieva darbam

 

Мk. 11:22-23
22 Un Jēzus atbildēja un tiem saka: “Ticiet uz Dievu.”
23 Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks.

 

Jāņa 14:13-14
13 Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā.
14 Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu.

 

1 Jņ. 5:14
14 Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.

 

Rom. 8:26-27
26 Bez tam arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.
27 Bet Tas, kas izpētī sirdis, saprot, ko Gars grib, jo Tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem.

 

B. Dievam nepastāv nekādas robežas

 

Ebr. 11:28
28 Ticībā viņš izpildīja Pashā svētku ieražu un slacīšanu ar asinīm, lai pirmdzimušo maitātājs tos neaiztiktu.

 

C. Ekskluzīvais Dieva darbā

 

Еbr. 11:29
29 Ticībā viņi izgāja cauri Sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, ko mēģinot ēģiptieši noslīka.

 

D. Dieva darbam nav robežas

 

Еbr. 11:30
30 Ticībā sabruka Jērikas mūri pēc tam, kad septiņas dienas tiem bija gājuši apkārt.

 

E. Pieejamība Dieva darbam

 

Еbr. 11:31
31 Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūkus.

 
 

8.02.2015

 

“Garīgie cietumi” – Caleb Lesley Jones (Austrālija)

 


 

1.02.2015

 

“Ticības jautājums” – Elmārs Pļaviņš

 

2024 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE