Pāri plūstoša pateicība - 25.08.2019

I VAI JĀPATEICAS PAR ĻAUNUMU
Ījabs: Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts! 1:21

Ījaba 3:11 11 Kādēļ es neesmu nomiris mātes miesās vai gājis bojā, kad es iznācu no mātes klēpja?

Psalmi 119:71 Tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos Tavus likumus.

4 Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, un savs laiks diet. Sal. māc. 3:4

II PATEICĪBAS OBJEKTS
Rom 1:21 – Jo, zinādami Dievu, viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.
Psa 56: 13 Tev, Dievs, es esmu parādā, ko esmu solījis; Tev es nesīšu pateicības upurus,
Jerem. 9: 22 Tā saka Tas Kungs: “Gudrais lai nelielās ar savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai nelielās ar savu bagātību!
23 Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.
Par Dievu mēs līksmojam vienumēr, un Tavam Vārdam pateicamies mūžīgi. Ps. 44:9

III PAR KO PATEIKTIES
PAR IZGLĀBŠANU NO BRIESMĀM:
Psalms 107: 8 Bet viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū,
9 ka Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo.
PAR TO, KAS MUMS IR
Es pateikšos Tam Kungam no visas sirds, es sludināšu visus Tavus brīnumus Ps 9:2

III PAR TO, KA DIEVS ATDEVA SAVU VISDĀRGĀKO.
Jāņa 3: 16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību
PAR LAIKU, KURĀ DZĪVOJAM
Mateja 13: 17 Jo patiesi Es jums saku: daudzi pravieši un taisnie ir gribējuši redzēt, ko jūs redzat, un nav redzējuši, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, un nav dzirdējuši.

PAR GLĀBŠANU NO ELLES
Jāņa 5:24 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.

PAR JAUNU DZĪVI AR MĒRĶI: Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Ef. 2:10

PAR MŪŽĪGO DZĪVĪBU: Tā mēs būsim kopā ar To Kungu vienmēr. Ieprieciniet cits citu ar šiem vārdiem!” (1. Tesaloniķiešiem 4: 16-18)
Romuešiem 8:32 Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās visas lietas?

© 2019 GOLGĀTAS BAPTISTU DRAUDZE